Nyitnikék Óvoda - Szigetmonostor
Mottónk


„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét
és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi csak játszik.

De mi már tudjuk,
mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,
Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."

Varga Domokos

 
Közlemény 

A SZIGETMONOSTORI NYITNIKÉK ÓVODA A SZABADSÁG TÉR 5. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ. A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON VAGYUNK ELÉRHETŐEK: 06 26 393-463 *** AZ ÓVODA E-MAIL CÍME: MONOSTOROVI@GMAIL.COM
 
Nyitnikék Óvoda
 
Dokumentumtár
 
Nyitnikék térkép

 
Partnereink
 
 


Free counter and web stats

 
Látogatások száma
Indulás: 2009-09-17
 

Az oldalt készítette:
Kis herceg
Szigetmonostor Faluház

> Aktuális hírek
> Aktuális hírek : Szigeti Csicsergők Alapítvány Közhasznúsági Jelentés

Szigeti Csicsergők Alapítvány Közhasznúsági Jelentés

 

Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért 
 
2015 Szigetmonostor, Boglárka u. 2. 
 
Adószám: 18138461-1-13 
KSH besorolási szám: 18138461-9499-569-13 
 
2011. évi 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 
 
Szigetmonostor, 2012. május 29. 
 

 

Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért 
 
2015 Szigetmonostor, Boglárka u. 2. 
 
Adószám: 18138461-1-13 
KSH besorolási szám: 18138461-9499-569-13 
 
2011. évi 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 
 
Szigetmonostor, 2012. május 29. 
 
PH. 
 
Az egyéb szervezet vezetije (képviselije) 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
1.) Általános rész 
 
2.) Számviteli beszámoló 
 
3.) Költségvetési támogatások felhasználása 
 
4.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
5.) Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
6.) Központi költségvetési szervtil, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitil 
kapott támogatás mértéke 
 
7.) A közhasznú szervezet vezeti tisztségviseliinek nyújtott juttatások értéke, 
összege 
 
8.) Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységril 
 
 
 
1.) ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért közhasznú tevékenységet folytat. 
 
Az Egyszerősített közhasznúsági beszámolóval egyidejőleg készült a 2011. évi közhasznúsági jelentés 
is. 
 
A Fivárosi Bíróság 2010. június 28-án AM 3337 sorszám alatt a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába vette az alapítványt. A bíróság ezzel egyidejőleg közhasznú szervezetté minisítette. 
Az erril szóló Bírósági végzés 2010.07.22-én jogerire emelkedett. 
 
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke és egyedüli képviselije 
 
Siposné Belinszki Eszter (2015 Szigetmonostor, Zrínyi u. 1.) 
 
Az Alapítvány székhelye: 2015 Szigetmonostor, Boglárka u. 2. 
 
A kuratórium összetétele: 
 
Siposné Belinszki Eszter elnök (2015 Szigetmonostor, Zrínyi u. 1.) 
Galsainé Kondacs Krisztina titkár (2015 Szigetmonostor, Boglárka u. 2.) 
Bonifertné Gödölle Éva tag (2015 Szigetmonostor, Bem J. u. 7.) 
 
A szervezet célja: 
 
A szigetmonostori Nyitnikék Óvodában nevelt gyermekek testi és lelki fejlidésének elisegítése, az 
óvoda szemlélteti és személyiségfejleszti eszköztárának, játékainak bivítése, az intézmény 
körülményeinek javítása, játszóudvar fejlesztése, a gyermekek utaztatásának támogatása, különbözi 
programok, kirándulások, eliadások, rendezvények szervezése 
 
Az alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja: 
 
· egészségmegirzés, 
· szociális tevékenység, 
· nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
· kulturális tevékenység, 
· gyermek és ifjúságvédelem 
Az alapítók: Herhoff Éva (2015 Szigetmonostor, Nefelejcs u. 34.) 
Farkas Rita (2015 Szigetmonostor, Áfonya tér 2.) 
 
Az Alapítvány vagyona: 
 
Az alapítók fejenként 140.000 Ft, azaz összesen 280.000 Ft alapító tikét bocsátottak az Alapítvány 
rendelkezésére, melyet a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél, az alapítók tulajdonában lévi 
bankszámlán helyeztek el. 
 
Az Alapítvány nyitott, ahhoz természetes és jogi személyek önkéntes adományaikkal egyaránt 
csatlakozhatnak, ha az alapító okiratban foglaltakat elfogadják. 
 
 
 
2) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
 
Az Alapítvány az egyszeres könyvviteli szabályoknak megfelelien vezeti könyveit. 
A Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó eliírásoknak is megfelelve közhasznú egyszerősített beszámolót állított 
össze. Az egyszerősített mérleg fiösszege 445 ezer Ft, a saját tike 445 ezer Ft. A részletes kimutatás 
jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll az egyszerősített mérlegbil és a közhasznú 
eredménylevezetésbil.. 
 
 
3.) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 
 
 
Az alapítás évében és a tárgyévben sem kapott az Alapítvány állami támogatást, normatív támogatást. 
 
 
4.) A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
 
A Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért 280e Ft alapítói vagyonnal jött létre. 
A kuratórium az alapítvány számláján rendelkezésre álló, kamatokkal növelt számlaérték 50.000 Ft-ot 
meghaladó részének felhasználásáról évente legalább két alkalommal, vagy szükség szerint dönt. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott céljai 
elérésére fordítja. 
 
 
Elizi évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 96 ezer Ft összeggel csökkent. 
A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be. 
 
 
Az Alapítvány bevételeinek alakulása: 
 
 
Megnevezés 2010. év 2011. év 
Közhasznú tevékenység bevételei 557.342 97.533 
Magyar Államkincstár 0 0 
Szja 1 % 0 0 
Egyéb adomány magánsz. váll-tól 277.100 97.300 
Alaptike rendelkezésre bocsátása 280.000 
Kamatbevétel 242 233 
Összesen 557.342 97.533 
 
Vállalkozási tevékenységet a Szervezet 2011. évben sem végzett. 
Az Alapítvány kiadásainak alakulása: 
 
Megnevezés 2010. év 2011. év 
Közhasznú tevékenység ráfordításai 
Anyag és árubeszerzés költségei 4.120 187.811 
Személyi jellegő ráfordítások 0 0 
Egyéb termelési és kezelési költségek 12.387 6.025 
Összesen 16.507 193.836 
 
 
 
5.) CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
 
A 2011. évben az alapító okirat rendelkezése értelmében természetbeni, pénzbeli juttatást nem nyújtott 
magánszemélyek és társaságok részére. 
 
 
6.) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTIL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITIL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
 
 
Az Alapítvány 2011. évben összesen 97 e Ft támogatásban részesült. Ez 180 ezer Ft-tal kevesebb, 
mint az elizi évben, illetve 2010. évben az alapítók 280e Ft alapítói vagyont is rendelkezésre 
bocsátottak, amely idén nem gyarapodott tovább. Mindkét évben a támogatás nem állami szférából 
származott. 
Az Alapítvány még 1 %-okat nem győjthetett, mivel nem rendelkezett 2 üzleti évvel. 
A kapott támogatások részletes bemutatását az 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
7.) A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETI TISZTSÉGVISELIINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 
ÉRTÉKE, ÖSSZEGE 
 
 
Az Alapítvány sem 2010. évben, sem 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni 
juttatást vezeti tisztségviseliinek. 
 
 
8.) RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRIL 
 
 
A Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért a szigetmonostori önkormányzati óvoda 
támogatására jött létre. 2011-ben az Alapítvány úszásoktatást támogatott, kirándulásokat szervezett, 
(Szeles Vágta Egyesület lovas farm bemutatása), a gyerekek utaztatását támogatta. 
2011-ben az Óvoda átalakítását követi átadó ünnepséggel egy idiben Családi napot szervezett az 
óvodások részére, megrendezésre került a szigetmonostori focipályán egy játékos sportnap is. 
 
 
A mővészeti, kulturális tevékenységek, a természet ismeretére és szeretetére nevelés, a mese, a 
mozgás, mind a fenntartható fejlidés elengedhetetlen elemei. 
Célunk szép környezetben, szeretetben, odafigyeléssel, egészséges, boldog gyermekek óvodai 
nevelésének elisegítése. 
 
 
Szigetmonostor, 2012. május 29. 
 
 
Siposné Belinszki Eszter 
kuratórium elnöke 
 
Záradék: 
 
E közhasznúsági jelentést a Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért kuratóriuma 2012. 
május 29-i ülésén elfogadta. 
 
 
 
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 
 
 
18138461-9499-569-13 
13.Pk.60.171/2010 
 
Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért 
2015 Szigetmonostor, Boglárka u. 2. 
 
2011. évi 
Közhasznú Egyszerősített beszámoló 
 
 
Tartalma: 
Egyszerősített mérleg 
Közhasznú eredménylevezetés 
 
 
Szigetmonostor, 2012. május 29. 
 
Siposné Belinszki Eszter 
elnök 
 
A Közhasznú Egyszerősített beszámolót könyvszakérti nem vizsgálta. 
 
 
Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18138461-9499-569-13 Egyszerősített Mérleg 
13.Pk.60.171/2010 
Adatok eFt-ban 
 
Sorsz. Tétel megnevezése Elizi évi Elizi év(ek) 
helyesbítései 
Tárgyév 
a b c d e 
A. Befektetett eszközök 0 0 
I. Immateriális javak 
II. Tárgyi eszközök 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 
B. Forgóeszközök 541 445 
I. Készletek 
II. Követelések 
III. Értékpapírok 
IV. Pénzeszközök 541 445 
Eszközök összesen 541 445 
C. Saját tike 541 445 
I. Induló tike 280 280 
II. Tikeváltozás 261 
III. Lekötött tartalék 
IV. Értékelési tartalék 
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbil 261 -96 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbil 
D. Tartalék 
E. Céltartalékok 
F. Kötelezettségek 
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 
Források összesen 541 445 
 
Siposné Belinszki Eszter 
Szigetmonostor, 2012. május 29. elnök 
 
 
Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18138461-9499-569-13 Közhasznú Eredménylevezetés 
13.Pk.60.171/2010 
Adatok e Ft-ban 
 
Sorsz. A tétel megnevezése Elizi év Elizi év(ek) 
helyesbítései 
Tárgyév 
a b c d e 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 557 98 
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 557 98 
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 280 
a. alapítótól 
b. központi költségvetéstil 
c. helyi önkormányzattól 
d. egyéb 280 
2. Pályázati úton elnyert támogatás 
3. Közhasznú tevékenységbil származó bevétel 271 98 
4. Tagdíjból származó bevételek 
5. Egyéb bevételek 
II.. Pénzbevételt nem jelenti bevételek 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 
1. Pénzügyileg rendezett bevételek 
2. Pénzbevételt nem jelenti bevételek 
C. Tényleges pénzbevételek 557 98 
D. Pénzbevételt nem jelenti bevételek 0 0 
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 16 194 
1. Ráfordításként érvényesítheti kiadások 16 194 
2. Ráfordítást jelenti eszközváltozások 
3. Ráfordítást jelenti elszámolások 
4. Ráfordításként nem érvényesítheti kiadások 
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 
1. Ráfordításként érvényesítheti kiadások 
2. Ráfordítást jelenti eszközváltozások 
3. Ráfordítást jelenti elszámolások 
4. Ráfordításként nem érvényesítheti kiadások 
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) 0 0 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-
E/1-E/4) 
541 -96 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-
F/1-F/4) 
0 0 
H. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2) 0 0 
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 
(A/II-E/2-E/3) 
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 
(B/2-F/2-F/3) 
I. Adózás elitti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 
J. Fizetendi társasági adó 0 0 
K. Tárgyévi eredmény 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-
(E/1+E/2+E/3) 
541 -96 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 
 
Szigetmonostor, 2012. május 29. Siposné Belinszki Eszter 
Elnök 
 
 
Szigeti Csicsergik Alapítvány a Nyitnikék Óvodáért Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18138461-9499-569-13 
13.Pk.60.171/2010 
Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18138461-9499-569-13 
13.Pk.60.171/2010 
 
Tájékoztató adatok 
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 0 0 
1. Bérköltség 
ebbil:megbízási díjak 
tiszteletdíjak 
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 
3. Bérjárulékok 
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások 4 188 
C. Értékcsökkenési leírás 0 0 
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 12 6 
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 0 
 
Szigetmonostor, 2012. május 29. Siposné Belinszki Eszter 
Elnök 
 
 
 
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 
 
KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 
2011. év 
 
 
Megnevezés Elizi évi 
összeg (eFt) 
Tárgyévi összeg 
(eFt) 
Változás Megjegyzés 
% eFt 
Induló tike 280 280 0 0 
Tikeváltozás 0 261 100,0 261 Elizi évi eredmény 
Lekötött tartalék 0 0 0 0 
Értékelési tartalék 0 0 0 0 
Tárgyévi eredmény 261 -96 -136,78 -357 
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 261 -96 -136,78 -357 Elizi évi adományok lettek felhasználva 
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0 0 
Egyéb 0 0 0 0 
 
10 
 
 
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete 
 
KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 
2011. év 
 
 
Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás 
elizi évi tárgyévi % Ft 
Központi költségvetési szervtil 
Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás 
Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása 
Elkülönített állami pénzalap 
Helyi önkormányzat és szervei 
Fivárosi Önkormányzat Mőködési támogatás 
Fivárosi Önkormányzat Programtámogatás 
Kisebbségi települési önkormányzat 
Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 
Magánszemélyektil Közhasznú tevékenység bevétele 277.100 97.300 -64,9 -179.800 
Magánszemélyektil Alapítói vagyon 280.000 0 -100,0 -280.000 
Jogi személyiségő gazdasági társaságtól 0 0 0 0 
Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 
Közhasznú szervezettil 0 0 0 0 
SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0 0 
Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 
Egyéb Győjtés 
ÖSSZESEN: 557.100 97.300 -82,5 -459.800 
 
11 
 
 
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 
 
KIMUTATÁS 
a vezeti tisztségviseliknek nyújtott juttatásokról 
2011. év 
 
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 
elizi évi tárgyévi % Ft 
Cél szerinti pénzbeli kifizetések 
Természetbeni juttatások 
Szja mentes 
Szja köteles 
Értékpapír juttatások 
Tiszteletdíjak, megbízási díjak 
Költségtérítések* 
 
Adott kölcsönök összege 
Kamatmentes kölcsönök 
Egyéb juttatások 
ÖSSZESEN: 0 0 0,0 0 
 
12 
 
 
 

 
Az óvoda nyitva tartása


Hétfőtől péntekig:
06.30-17.30 óráigTovábbi tel/fax információ:

06 26 393-463

06 70 450-8074
(óvoda)

06 70 935-4650
(intézményvezető)

2015 Szigetmonostor,
Szabadság tér 5.

ovoda@szigetmonostor.hu
 

 
Kiemelt támogatónk

 

 
Szigetmonostor képekben 

A SZIGETMONOSTORI NYITNIKÉK ÓVODA A SZABADSÁG TÉR 5. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ. A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON VAGYUNK ELÉRHETŐEK: 06 26 393-463 *** AZ ÓVODA E-MAIL CÍME: MONOSTOROVI@GMAIL.COM
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."    *****    Cameron Ward, a mosoly mögött rejtõzõ ármány. Csak ne feledd: jobb, ha sosem fordítasz hátat neki. - canon karakter    *****    Üdvözlöm! Tetõ felújítás elött áll? Nem találta meg a megfelelõ szakembert? Nézze meg a weboldalam! Ács-Tetõfedõ mester    *****    THE HANDMAID'S TALE - Egy szerepjáték a Szolgálólány meséjének világában - THE HANDMAID'S TALE    *****    FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!